Handelsbetingelser

  1. Generelt

1.1 Tilbud

Eventuelle tilbud og overslag på opgaver bliver sendt via mail.
Men følgende vilkår gælder naturligvis også ved mundtlige aftaler.

1.2 Gyldighed

Medmindre andet er oplyst, gælder tilbud og overslag fra MBcrew ApS i 14 dage fra tilbud er sendt.

1.3 Aftale

En aftale regnes for bindende for os begge fra det øjeblik, den tilbuddet aktivt er bekræftet af dig via mail.

1.4 Aflyser du aftale

Aflyser du en tidsbestemt aftale mindre end 24 timer før aftalens start, bliver du faktureret 50% for aftalt og fastlagt arbejdstid.

Manglende levering af aftalte materialer og/eller informationer regnes også for aflysning og der faktureres derfor også i sådanne tilfælde for den afsatte arbejdstid.

1.5 Ændringer

Eventuelle ændringer og tilføjelser til oprindelig aftale bedes du sende til MBcrew ApS via mail.

1.6 Indsigelsesfrist

I forhold til aftaler. Er der ikke indenfor 72 timer gjort skriftlig indsigelse via mail, betragtes ordrebekræftelse og aftale som bindende for os begge.

1.7 opstart

Som en sikkerhed – og som en del af aftalen fakturerer vi altid 50% af beløbet ved start og de resterende 50% ved projektets afslutning.

2 – Praktiske forhold

2.1 Arbejdsproces

Arbejdet regnes for påbegyndt på aftalt dato.

2.2 Deadline

Respekt for aftalte deadlines er afgørende for processens forløb.
Overskrides deadlines, forlænger det ofte den samlede arbejdstid – og kan betyde væsentlige forsinkelser og udgifter.

MBcrew ApS såvel som kunde forpligter sig derfor til at overholde aftalte tidsfrister.
I perioden mellem aftalt startdato og aftalt deadline forpligter kunden sig til at reagere i løbet af max. 24 timer på alle anmodninger om at levere materialer, oplysninger eller reaktioner, der har direkte betydning for arbejdsprocessen.

Manglende levering af materialer og/eller manglende respons på henvendelser regnes for aflysning (se pkt. 1.4) når tidspunkt er aftalt.

2.3 Forsinkelser

Ved forsinkelse der forårsages af MBcrew ApS eller dennes leverandører, kan betalingsfristen udskydes tilsvarende.

I tilfælde af aflysning, udsættelse(r), manglende levering eller reaktion fra kundens side på designudkast, mail og lignende, fakturerer jeg for overflødiggjort kapacitet (arbejdstid og/eller andre ressourcer). (Se pkt. 1.4)

MBcrew ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes kundens selv, tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører.

2.4 Forberedelser

Ønskes der backup af et eventuelt tidligere website før et nyt etableres, er det kundens eget ansvar, at dette sker og i passende tid før MBcrew ApS påbegynder arbejdet.

2.5 Flytning af domæne
Ved flytning af domæne er kunden selv ansvarlig for at sikre enhver form for indhold på både webserver, mailserver o.a. medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.6 Opsigelse af aftaler med webhotel

Ved flytning af domæne fra et webhotel til et andet er kunden selv ansvarlig for eventuelt at opsige hidtidige aftaler og i rette tid.

2.7 Indsigelser, rettelser og justeringer

Ønsker du rettelser af udført arbejde, bedes du sige til hurtigst muligt – og senest 48 timer efter du er anmodet om at vurdere udkast, færdigt arbejde etc. – herefter vil det være en ekstra rettelse som kan købes via et klippekort.

2.8 Administrativ adgang til dit website

Af praktiske årsager har du ingen adgang som administrator til dit website, så længe vi arbejder på det – så længe vi har ansvaret for dets tekniske tilstand og eventuelle fejl. Når opgaven afsluttes og du (igen) får adgang som administrator, ophører vores ansvar for websitet indhold, funktionalitet og tilstand.

2.9 Backup af website
Vær opmærksom på, at du selv har ansvar for at lave og opbevare backup af dit website – medmindre du har en vedligeholdelsesaftale med MBcrew ApS.

3 – Materialer

3.1 Kundens levering af materialer
Al tekst til website leveres digitalt – helst via mail. Alternativt som som .doc, .docx eller .txt. Evt. i fælles Dropbox eller google docs. Logo/billedmateriale leveres elektronisk i korrekt format (.jpg, .jpeg, .png, gif, pdf, eps, ai ).

3.2 Ansvar for leveret materiale

Ved levering af materiale, der fylder mere end 2 mb anvendes google docs, wetransfer eller Dropbox. Alle materialer skal leveres i kopi. Kunden er selv ansvarlig for at have originaler.

3.3 Opbevaring af materiale

MBcrew ApS påtager sig ikke noget ansvar for at opbevare leverede materialer og destruerer ofte leveret materiale 30 dage efter en opgave er fuldført – I henhold til Persondataloven.

3.4 Juridisk ansvar for materiale

Du er som kunde selv ansvarlig for, at leveret materiale overholder gældende lovgivning samt for ikke at krænke 3. part ved materiale der leveres til brug på webhotel, hjemmeside eller i andet design samt ved registreringer af domænenavne.

3.5 Materiale der anvendes efter opgavens levering

MBcrew ApS samt partnere/konsulenter/forhandlere/samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar for materiale, billeder, tekst m.v. der anvendes i kundemateriale/hjemmeside m.v. efter opgaven er afleveret. For dette er kunden til enhver tid den ansvarlige i forhold til dansk og udenlandsk lovgivning.

3.6 Open source software

I det omfang der benyttes open source software (eksempelvis WordPress og diverse plugins), kan MBcrew ApS desværre ikke yde nogen form for garanti for denne. Der er tale om software, der løbende udvikles og forandres – uden for MBcrew ApS indflydelse.

3.7 Ingen garanti for ekstra funktioner

MBcrew ApS kan ikke yde nogen form for garanti for diverse funktioner, designskabeloner etc. der anvendes til open source software. Uanset disse funktioner er gratis eller købt.
Der kan eksempelvis ikke ydes garanti for, at diverse plugins og designskabeloner fremover udvikles, så de også kan fungere sammen med fremtidige versioner af den anvendte software (eks. WordPress).

Der kan heller ikke gives garanti for, at et plugin virker efter en opdatering af dit website til en nyere version.

3.8 Fejl på software eller data

Problemer der opstår som følge af fejl og/eller mangler på anvendt software eller data kunden har anskaffet og/eller leveret, kan MBcrew ApS ikke påtage sig ansvar for.

4 – Ansvar og rettigheder

4.1 Tab

MBcrew ApS er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af fejl i materiale, driftsstop/sikkerhedsproblemer på webhotellet eller andet. (Se pkt. 2.9 vedrørende backup.)

4.2 Domænenavn

Domænenavn(e) og webhotel oprettes altid i kundens navn. Kunden er ansvarlig for, at der angives korrekte oplysninger til DK-Hostmaster og webhotellet – og ligeledes ansvarlig for, at DK-Hostmaster fremover er i besiddelse af korrekte oplysninger
DK-Hostmaster og webhotel fremsender særskilt faktura til kunden for egne ydelser.
Kunden er selv ansvarlig for at afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger til brug ved oprettelse af domænenavn(e) og webhotel.

4.3 Webhotel

Er der tale om at flytte domænenavn til nyt webhotel, er kunden selv ansvarlig for, at alle aftaler med det hidtidige webhotel etc. opsiges og i rette tid.
MBcrew ApS er ikke på nogen måde ansvarlig i forhold til webhotellet, dets service, sikkerhed, priser og/eller øvrige vilkår, handlinger, forhold, fejl og mangler.

4.4 Fejl i produceret materiale

MBcrew ApS er alene ansvarlig for egenproducerede fejl i det af MBcrew ApS’ leverede – ikke for tekniske fejl/mangler i anvendt software/materiale eller for fejl, der opstår efter opgaven er leveret. Ansvaret for tekniske/praktiske fejl ophører i samme øjeblik det tekniske ansvar for websitet overdrages til dig. (Se pkt. 2.8 om administrativ adgang til websitet)

4.5  Lovpligtige informationer

Du er som kunde selv ansvarlig for, at din hjemmeside/blog indeholder alle de informationer, der kræves for din branche. Skal du eksempelvis have Fødevarestyrelsens smiley på dit website eller give besøgende/kunder bestemte oplysninger.
Du kan være omfattet af krav om information om cookies, indsamling af personlige oplysninger (GDPR). Der er desuden krav om, at “Virksomheder skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder elektroniske meddelelser, og på virksomhedens hjemmeside angive navn, hjemsted og CVR-nr.” LOV nr 616 af 14/06/2011

4.6 Korrektur, fejl og rettelser

Tekniske og/eller sproglige fejl, som MBcrew ApS er direkte ansvarlig for, bliver rettet uden yderligere fakturering indenfor 30 dage efter opgaven er afleveret.

4.7 Anmodning om korrektur

Når en opgave er løst, helt eller delvist, har kunden ret til korrekturrettelser m.v. jvf. betingelser og specifikationer.
Anmodning om rettelser skal, medmindre andet er aftalt, fremsættes senest 48 timer fra (del)opgavens levering. Herefter betragtes (del)opgaven som godkendt og afsluttet.

4.8 Skade og tab

MBcrew ApS og samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb af ydelser fra MBcrew ApS.

4.9 Erstatningsansvar

MBcrew ApS økonomiske ansvar i forhold til punkt 4.4 og 4.5 kan ikke overstige det beløb MBcrew ApS har modtaget for opgaven – fratrukket de udgifter MBcrew ApS måtte have haft til underleverandører på opgaveløsningen. Eksempelvis til tekstforfatter, fotograf, programmør, tegner eller andet.

5 – Ophavsret

5.1 Ophavsret til leveret materiale

Kunden er selv ansvarlig for, at materiale (billeder, tekst, lyd, video) der leveres til MBcrew ApS til brug i opgaven ikke krænker nogens ophavsret og heller ikke på anden måde er i strid med gældende love.

5.2 MBcrew ApS ophavsret

Tekster, webdesign og andet, der udarbejdes af MBcrew ApS, er beskyttet af loven om ophavsret. Brugsret til værkerne (webdesign, tekster etc.) overdrages først til kunden, når faktura for opgaven er betalt.

5.3 Anden anvendelse af materiale

Det af MBcrew ApS udarbejdede materiale må som udgangspunkt kun anvendes til det aftalte formål og på det aftalte domænenavn.
Det af MBcrew ApS udarbejdede materiale må hverken videresælges, udlejes, videregives eller på anden måde stilles til rådighed for andet og/eller andre end aftalt ved opgavens begyndelse.

5.4 Videreudnyttelse af materiale

Brug af leveret materiale i anden sammenhæng end aftalt kan i visse tilfælde tillades – men kun efter forudgående aftale og fakturering.

5.5 Dansk Journalistforbund og ophavsretten

Eventuel overtrædelse af MBcrew ApS ophavsret vil i sidste instans blive overgivet til Dansk Journalistforbund

6 – Priser og betaling

6.1 Prisgaranti

Alle ydelser faktureres efter den prisliste, der er gældende på bestillingstidspunktet.

6.2 Fakturering

MBcrew ApS priser er ekskl. 25% moms.

Priserne er baseret på de aftaler, der er indgået via telefon/møder/mail.
Alt bestilt arbejde der rækker ud over det udtrykkeligt aftalte, vil blive faktureret efter MBcrew ApS prisliste. Alle tilbud og overslag fra MBcrew ApS er som udgangspunkt baseret på, at materiale leveres til aftalt tid – samt i korrekt og brugbar kvalitet fra kunden eller dennes leverandør(er). (Se pkt. 1.4)

6.3 Betaling til bankkonto

Alle betalinger til MBcrew ApS foregår ved overførsel til bankkonto
Fakturanummer og firmanavn bedes altid anføres.

6.4 Forudbetaling

Ved alle beløb – bortset fra klippekort – opkræver der 50% i forudbetaling. Klippekort betales hele beløbet forud.

6.5 Faktura

Det fulde beløb eller evt. restbeløb faktureres som udgangspunkt senest 24 timer efter opgaven ifølge aftale er påbegyndt.

6.6 Løbende betaling

Ved projekter, der strækker sig over mere end 30 dage fra projektstart, MBcrew ApS sig ret til løbende at fakturere for såvel arbejdstid som anskaffelse af materialer fra eksterne leverandører.

6.7 Betalingsfrist

MBcrew ApS standard betalingsfrist er 8 dage netto fra faktureringsdato. Længere betalingsfrist kan aftales.

6.8 For sen betaling

Ved for sen betaling tilskrives der et rykkergebyr på 100,00 kr. Pr. 10 dag

6.9 Inkasso

Er betalingen ikke foretaget senest efter 3. rykker kan sagen uden yderligere overdrages til inkasso.

Ved overdragelse til inkasso vil det leverede produkt ( website ) fjernes fra det online domæne.

7 – Samarbejdspartnere og underleverandører

7.1 Valg af samarbejdspartnere og underleverandører

MBcrew ApS kan frit vælge og skifte samarbejdspartnere samt leverandører af ydelser og produkter der indgår i den samlede løsning til kunden – medmindre det er aftalt at lade bestemte leverandører indgå i projektet.

8 – Ophævelse af aftale

8.1 Misligholdelse

Hvis en af aftalens parter i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, kan den anden part uden varsel ophæve aftalen.

8.2 Økonomisk ansvar ved ophævet aftale

MBcrew ApS har, ved ophævelse af aftale som følge af forhold som beskrevet i 8.1, krav på at blive honoreret for det anvendte tidsforbrug samt eventuelle udlæg til materialer eller underleverandører.

8.3 Opsigelse af aftale

Såfremt kunden opsiger eller misligholder en indgået aftale forbeholder MBcrew ApS sig alle rettigheder til det af MBcrew ApS udførte og ufærdige arbejde – uden at yde økonomisk kompensation eller nedslag i pris herfor.

8.4 Fakturering ved opsigelse af aftale

Opsiges aftalen efter arbejdet er påbegyndt og med mindre end 7 døgn til deadline (30 dage efter aftalens indgåelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt), vil det på kontrakten angivne samlede beløb blive opkrævet.

8.5 Misligeholdelse af aftale

MBcrew ApS er berettiget til straks at stoppe alle ydelser uden økonomisk kompensation, hvis kunden går i restance, bliver registreret i RKI, indgår betalingsstandsning eller konkurs.

9 – Markedsføring

9.1 Brug af opgaveløsning til markedsføring

MBcrew ApS forbeholder sig som udgangspunkt ret til – når arbejdet er afsluttet – at anvende kundens navn og screendump af webdesign i markedsføringsøjemed. Det respekteres dog, hvis kunden ved aftalens indgåelse eller senest ved opgavens aflevering modsætter sig dette.